ประเมินความพึงพอใจ
สำหรับประชาชน
search
MPD (มม.)
0 - 1.5
1.5+


Skidding
0 - 0.29
0.29 - 0.45
0.45+

IRI (ม./กม.)
0 - 2.5
2.5 - 3.5
3.5 - 5
5+
Rutting (มม.)
0 - 10
10 - 15
15 - 20
20+
ช่องจราจร
ทางหลวงแผ่นดิน 4 ช่องจราจรขั้นไป
ทางหลวงแผ่นดิน 2 ช่องจราจร
ชนิดผิวจราจร
ลาดยาง
คอนครีต
ลูกรัง ดิน
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย (คันต่อวัน)
ไม่มีการสำรวจ
1 -   1,000
1,001 -   5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 40,000
40,001 - 80,000
> 80,000
ค้นหา ตัวเลือก

 

ค้นหาสายทางในอดีต:
ล้างค่า